1._ευρωπαικο_ταμειο 2._logoΥΠΑΑΤ 3._logo_LEADER_PNG 4._logo_ΠΑΑ_2014-2020 5._logo_ΕΣΠΑ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EN

Σκοποί

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΙΣΑΜΟΥ

1. Η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτιστικών δυνάμεων του Νομού Χανίων και ειδικά της επαρχίας Κισάμου, και η προώθηση του
πολιτιστικού διαλόγου.

2. Η καταγραφή, ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, του λαϊκού πολιτισμού και των σύγχρονων μορφών πολιτισμού.

3. Η δημιουργία πολιτιστικών θεσμών που να αποσαφηνίζουν την πολιτιστική ταυτότητα της επαρχίας Κισάμου.

4. Η ενθάρρυνση του πολιτιστικού διαλόγου και των ανταλλαγών ιδεών σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

5. Η συμβολή στη συνένωση των δυνάμεων του πολιτισμού σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

6. Η προώθηση της πολιτιστικής έρευνας.

7. Η συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.

8. Η επίτευξη αμφίδρομης επικοινωνίας με τους τοπικούς φορείς του πολιτισμού.

9. Η σύνδεση πολιτισμού και εκπαίδευσης.

10. Η δημιουργία ιστοσελίδας για όλους τους πολιτιστικούς φορείς της επαρχίας Κισάμου.

11. Η συμβολή στην αναγνώριση του ρόλου του πολιτισμού στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη.

12. Η πρωτοβουλία για κοινές δράσεις με άλλους τομείς κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης όπως τουρισμό, αθλητισμό, γεωργία,
περιβάλλον κλπ.

13. Η διοργάνωση συνεδρίων και σημαντικών εκδηλώσεων.

14. Η εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν όλες τις κοινωνικές ομάδες και ιδιαίτερα τη Νεολαία, και προωθούν την κινητικότητα,
την πρωτοβουλία, τη διαπολιτισμική μάθηση και την αλληλεγγύη μεταξύ των νέων στην επαρχία Κισάμου και πέρα από αυτή.