1._ευρωπαικο_ταμειο 2._logoΥΠΑΑΤ 3._logo_LEADER_PNG 4._logo_ΠΑΑ_2014-2020 5._logo_ΕΣΠΑ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EN

Οικονομικοί Απολογισμοί

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 (Από 01/01/2019 έως και 31/12/2019)
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΙΣΑΜΟΥ
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΑΦΜ 997321316
ΕΔΡΑ ΚΙΣΑΜΟΣ
ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ
Έσοδα από εισιτήρια Εκδηλώσεις/Δράσεις
Συνδρομές μελών 2570 Αμοιβές καλλιτεχνών
Χορηγίες & Δωρεές 4739,2 Αμοιβές προσωπικού 5782,79
Επιχορηγήσεις από δημόσιους φορείς Δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Έξοδα διαμονής,μετακινήσεις, εκτυπώσεις κ.α.)
Έσοδα από ευρωπαϊκά προγράμματα Λειτουργικές δαπάνες (ΔΕΗ,ΟΤΕ, καθαριότητα κ.α.)
Διάφορα έσοδα 1,4 Μίσθωση χώρων
Ταμειακό υπόλοιπο προηγ. έτους 638,45 Φόροι – Τέλη
Διάφορα έξοδα 1962,09
Σύνολο 7949,05 Σύνολο 7744,88
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
(Υπογραφή)
ΚΟΥΝΕΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 (Από 01/01/2018 έως και 31/12/2018)
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΙΣΑΜΟΥ
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΑΦΜ 997321316
ΕΔΡΑ ΚΙΣΑΜΟΣ
ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ
Έσοδα από εισιτήρια Εκδηλώσεις/Δράσεις
Συνδρομές μελών 1960 Αμοιβές καλλιτεχνών
Χορηγίες & Δωρεές 2669,8 Αμοιβές προσωπικού 3754,8
Επιχορηγήσεις από δημόσιους φορείς Δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Έξοδα διαμονής,μετακινήσεις, εκτυπώσεις κ.α.)
Έσοδα από ευρωπαϊκά προγράμματα Λειτουργικές δαπάνες (ΔΕΗ,ΟΤΕ, καθαριότητα κ.α.)
Διάφορα έσοδα 1,54 Μίσθωση χώρων
Ταμειακό υπόλοιπο προηγ. έτους 246,07 Φόροι – Τέλη
Διάφορα έξοδα 484,16
Σύνολο 4877,41 Σύνολο 4238,96
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
(Υπογραφή)
ΚΟΥΝΕΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ