ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΟΦΕΚ 2019
   
  ΤΑΜΕΙΟ ΤΡΑΠ.ΛΟΓΑΡ.
ΑΡΧΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  ΤΑΜΕΙΟΥ 1-1-2019 543,76 94,69
  ΕΣΟΔΑ  
ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2570,00  
ΧΟΡΗΓΙΕΣ 4739,2  
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 1,4  
 ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ 7310,60  
    ΕΞΟΔΑ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ- ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ   5782,79
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ   1962,09
 ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ   7744,88
ΤΑΜΕΙΟ 31-12-2019 204,17  
  ΤΑΜΕΙΟ ΤΡΑΠ.ΛΟΓΑΡ.
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/12/19 53,63 150,54

Share